Pokus o zničenie, odhalenie, zmenu, znefunkčnenie, odcudzenie alebo získanie neoprávneného prístupu k aktívu alebo neoprávneného použitia aktíva.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.8