Sú všetky postupy na podporu odhaľovania, analýzy a obmedzenia následkov incidentu a reakcie naň.
Smernica (EÚ) 2016/1148, článok 4. ods. 8.