Schopnosť absorbovať a adaptovať sa v meniacom sa prostredí.
ISO 22300:2018, 3.192