Je norma vymedzená v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 19.