Meranie alebo výpočet, ktorý sa monitoruje alebo vykazuje na účely riadenia a zlepšovania.
ITIL®4 Best practice