Proces zisťovania pravej identity osoby alebo prvku z celého súboru podobných osôb alebo prvkov.
Slovník NIST