Je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 5.